INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
unitat 1

Unitat 1. Conceptes bàsics

Què és l’educació viària?

És l’ensenyament de comportament, hàbits, conductes i actituds necessàries per relacionar-nos d’una manera adequada amb el trànsit, amb la finalitat de reduir el nombre d’accidents.

CONDUCTOR: Persona que maneja o comanda un vehicle.
VIANANT: Persona que transita a peu per les vies.
PASSATGER: Persona que utilitza un mitjà de transport sense ser-ne conductor.

Conductor           Vianans
Conductor                                                              Vianants


VEHICLE: Aparell apte per circular per les vies de circulació.
AUTOMÒBIL: Vehicle de motor que s’utilitza per al transport de persones i coses.
BICICLETA: Vehicle de dues rodes, accionat per l’esforç humà mitjançant pedals.
CICLOMOTOR: Vehicle de dues, tres o quatre rodes, amb motor no superior a 50 cc.

VIA: És la carretera o el camí d’ús públic.
VIA URBANA: Es troba dintre de la població (carrer, ronda, travessia...).
VIA INTERURBANA: Es troba fora de la població (carretera, autopista...).

Via urbana         Via interurbana
Via urbana                                                          Via interurbana

Parts de la via

CALÇADA: És la part de la via destinada a la circulació de vehicles.
CARRIL: És cadascuna de les bandes longitudinals en què es divideix la calçada.
VORERA o VORAL: És la franja longitudinal contigua a la calçada.
VORAVIA: És la zona destinada a l’ús de vianants.

Unitat 1. Normes de comportament

Vianants

 

  • Han de circular per les voravies i les zones per a vianants.
  • Han de creuar pels llocs adequats, observant en tot moment el trànsit de tots el vehicles que hi hagi circulant.
  • Quan circulin per carretera caldrà que ho facin per la vorera de l’esquerra, en fila índia i utilitzant llanterna o elements reflectors quan ho facin per la nit.

INFRACCIÓ!

Viatgers

- En els turismes és obligatori l’ús del cinturó de seguretat, en totes les places, inclusivament les de darrere.

- Els fillets petits hauran d’anar subjectats mitjançant dispositius homologats. 

 

INFRACCIÓ!


Impacte mediambiental del trànsit

  • Consum d’energies no renovables (petroli)
  • Massiva construcció de vies que alteren l’entorn, en danyar espais naturals protegits
  • Contaminació atmosfèrica (CO2, plom...)
  • Contaminació acústica
  • Contaminació lumínica 
 

Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2018