INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
unitat 3

Unitat 3. El ciclomotor

Ciclomotor

És un vehicle de dues, tres o quatre rodes:

Proveït de motor de cilindrada no superior a 50 cc.
Amb una velocitat màxima per construcció no superior a 45 km/h.
Pot anar equipat amb una carrosseria que cobreixi totalment o parcialment el conductor.
Hi poden viatjar dos ocupants quan el conductor tengui a partir de 16 anys, l’acompanyant en tengui 12 o més i el vehicle estigui autoritzat per dur-los tots dos.Documents que has de dur quan el condueixis:

- LLICÈNCIA DE CONDUCCIÓ
- PERMÍS DE CIRCULACIÓ
- CERTIFICAT DE LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
- REBUT DE L’ASSEGURANÇA EN VIGOR
 

Els ciclomotors han de circular per la dreta quan vagin per carretera.
NOMÉS FA FALTA QUE ET POSIS UNS CASC PROTECTOR QUE ESTIGUI HOMOLOGAT AL CAP I FACIS UN BON ÚS DE LES VIES DE CIRCULACIÓ
 
Parts del casc


 

Unitat 3. El ciclomotor: documentació

La documentació del vehicle

De la mateixa manera que els conductors necessiten tenir una sèrie de documents, els vehicles també necessiten portar una documentació adient. En el cas de les bicicletes no podem parlar d'una documentació pròpiament dita, però és aconsellable conservar la factura de compra, on anotarem el número de xassís de la bicicleta, que, en cas de robatori, ens pot ser molt útil a l’hora d'identificar-la.

L'ASSEGURANÇA

És un document de caràcter obligatori per al ciclomotor, ja que sense tenir-la no es pot circular per les vies públiques. L'assegurança, en cas d'accident, cobreix econòmicament els danys personals i/o materials causats a terceres persones. Les terceres persones són aquelles persones implicades en l'accident que no n'han estat causants, i els seus familiars o hereus legals.
Pel que fa a les bicicletes, és recomanable tenir una assegurança que cobreixi sobretot els danys personals de possibles ferits en cas d'accident.


CERTIFICAT DE CARACTERÍSTIQUES

És un document que es lliura en el moment de l'adquisició del ciclomotor i acredita que el vehicle té les condicions tècniques per circular.

Les característiques tècniques dels ciclomotors no es poden modificar sense més ni més. Qualsevol reforma o reparació que pugui alterar les característiques esmentades haurà de ser autoritzada per l'òrgan competent del Departament d'Indústria del Govern Balear.

LLICÈNCIA DE CIRCULACIÓ


Aquest document és el que acredita la titularitat del ciclomotor i el número de placa de matrícula.
 


DOCUMENTACIÓ DEL CONDUCTOR

Per ser conductor d'un ciclomotor a les vies públiques és necessària una autorització administrativa anomenada llicència de conducció.

La llicència de conducció és un document públic expedit per la Prefectura Provincial de Trànsit on consten les dades personals del conductor.

L'edat mínima necessària per obtenir la llicència de conducció és de 14 anys i es renova cada 10 anys.
Al Reglament general de conductors és on s’especifica l'obligació de tenir llicència de conducció per menar ciclomotors.

Pensa que fins que no es tenen 16 anys la llicència no permet portar passatger; i, pel que fa al vehicle, ha de ser homologat per poder dur-ne.

Unitat 3. El motor d'explosió

FUNCIONAMENT D'UN MOTOR D’EXPLOSIÓ EN UN CICLOMOTOR

El motor d’un ciclomotor sol ser d’explosió, quan s’utilitza com a font energètica l’explosió del carburant. Hi ha ciclomotors que utilitzen motors elèctrics.

Els motors d’explosió poden ser de 4 o 2 temps. Generalment els ciclomotors estan dotats de motors de 2 temps i, a partir d’aquí, se'n descriu el funcionament:

1r TEMPS

La mescla d’aire amb benzina és comprimida a la part superior del pistó. A continuació, entra una nova mescla a través de la vàlvula d’admissió, cap a la cambra on es troba la biela.

2n TEMPS

Després de la fase anterior i mitjançant l’espira de la bugia, es produeix la combustió de benzina mesclada amb aire. Amb aquesta combustió, el pistó és enviat cap avall. Llavors, el pistó tanca la vàlvula d’admissió i comprimeix la mescla de la part inferior del cilindre; per açò la nova barreja es veu obligada a pujar a la part superior del cilindre. Al mateix temps, s’obre la vàlvula d’escapament i s'expulsen els residus de la combustió anterior.

Per facilitar el moviment del pistó, a l'interior del cilindre, és necessari un lubricant. Per açò els ciclomotors utilitzen benzina mesclada amb oli en una proporció de + - 2%.

La manca d’oli a la benzina o una proporció menor de la recomanada produeix un desgast excessiu entre el pistó i el cilindre, i pot bloquejar el moviment (gripatge). Aquesta situació és perillosa, ja que bloqueja la roda posterior d’una manera molt brusca.

PARTS DELS MOTORS D'EXPLOSIÓ

Cilindre: Tub en el qual es mou el pistó. En la part superior s’hi produeix l’explosió i, al mateix temps, la combustió de la mescla d'aire i benzina.

Bugia: Element que produeix espires dins del cilindre amb la intenció d'iniciar la combustió de la benzina.

Pistó: Peça cilíndrica que es desplaça al llarg del cilindre. En aquest moviment el pistó obre i tanca les vàlvules d’admissió o d’escapament.

Biela: Element rígid que uneix el pistó amb el cigonyal. S’uneix mitjançant un eix que permet un moviment amb el pistó i un gir complet amb el cigonyal.

Vàlvules: Finestres o conductes per on entra el combustible o surten els residus de la combustió. La benzina ha d’estar mesclada amb aire perquè la combustió sigui correcta, ja que és necessari l’oxigen perquè cremi la mescla.

Cigonyal: Element que gira sobre un eix que transmet el moviment del pistó al sistema de transmissió (cap a la roda).

Unitat 3. El ciclomotor: maniobres

MANIOBRES

Un conductor fa una maniobra quan voluntàriament decideix alterar les circumstàncies normals del trànsit. Quan som dins del corrent circulatori i circulam per un carril, ho feim en progressió normal; si no és així, maniobram. S’han d’extremar les precaucions, ja que açò implica un perill afegit a la circulació. Abans de fer qualsevol maniobra haurem de fer servir el retrovisor o girar el cap per observar la trajectòria, posició, velocitat i distància dels vehicles. Posteriorment a la comprovació, s’haurà de senyalitzar la intenció de fer la maniobra, per tal que la resta d’usuaris puguin interpretar-la. Aquesta senyalització s’ha de fer amb els indicadors de direcció (intermitents) o bé amb el braç.

SENYALITZACIÓ DE MANIOBRES AMB EL BRAÇ. BICICLETA I CICLOMOTOR.


Desplaçament a la dreta:
Braç esquerre formant un angle recte i amb el palmell de la mà estès, o, en el cas de la bicicleta, també es pot senyalitzar amb el braç dret estès horitzontalment amb el palmell de la mà estès cap avall.


Desplaçament a l'esquerra:

Braç esquerre estès horitzontalment amb el palmell de la mà estès cap avall, o, en el cas de la bicicleta, també es pot senyalitzar amb el braç dret aixecat formant un angle recte i amb el palmell de la mà estès.


Intenció de reduir velocitat:

Movent el braç alternativament de dalt a baix, o bé amb la utilització reiterada dels llums de fre en el cas del ciclomotor.
 

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2018