Transport de mercaderies perilloses

Els conductors necessiten una formació específica. Hauran de tenir una autorització especial que els habiliti per a això, i que haurà de ser expedida per la Prefectura Provincial de Trànsit, on s'ha de sol·licitar com es determina en el Reglament general de conductors, aprovat per Reial decret 772/1997, de 30 de maig, i les disposicions complementàries.

Seran aplicables al transport de mercaderies perilloses les normes establertes en la legislació sobre trànsit, circulació de vehicles amb motor i seguretat vial, sobre conducció de vehicles amb la la influència de begudes alcohòliques, drogues tòxiques, estupefaents, psicòtrops, estimulants o altres substàncies anàlogues, i en concret en els articles que van del 20 al 28 del Reglament general de circulació, aprovat pel Reial decret 13/1992, de 17 de gener.

Seran aplicables al transport de mercaderies perilloses les normes sobre temps de conducció i descans, i sobre instal·lació i ús del tacògraf en el sector dels transports per carretera. Sense perjudici del que abans s'ha mencionat, en el cas del transport d'explosius, els temps de vigilància i escolta es computarà com «altres treballs» als efectes establerts en l'apartat 4 de l'article 7 del Reglament CEE 3820/85, del Consell, de 20 de desembre.

Normes d'actuació en cas d'avaria o accident.

Article 16
En cas d'immobilització, per accident o avaria, d'un vehicle que transporta mercaderies perilloses, s'actuarà de la forma següent:

a) Actuació del conductor o del seu ajudant:
El conductor o el seu ajudant adoptaran immediatament les mesures que es determinin en les instruccions escrites per al conductor, facilitades pel fabricant o l'expedidor, per a cada matèria o classe de matèria transportada i aquelles altres que figuren en la legislació sobre trànsit, circulació de vehicles amb motor i seguretat vial o les normes establertes respecte a això en aquest reial decret. Seguidament, s'informarà de l'avaria o l'accident al telèfon d'emergència que correspongui, d'acord amb la relació que, a aquest efecte, es publica, amb caràcter periòdic, en el Butlletí Oficial de l'Estat.

b) Actuació de tercers: en cas d'impossibilitat d'actuació del conductor o del seu ajudant per a l'aplicació de mesures de prevenció o protecció, qualsevol persona que vegi l'anormal immobilització o estat d'un vehicle que transporti mercaderies perilloses s'haurà d'abstenir d'actuar sobre les mercaderies i facilitarà informació inicial del fet a l'autoritat o a l'agent més proper pel mitjà més ràpid que tengui al seu abast. Així mateix, procurarà alertar del perill existent a qui pugui resultar afectat i, igualment, auxiliar, si és el cas, les víctimes.

En aquest supòsit, l'autoritat o el seu agent més proper que hagi rebut la informació inicial del fet, s'assegurarà que siguin informats immediatament els responsables en matèria de trànsit i de seguretat vial, i els responsables d'activar els plans especials de protecció civil davant el risc d'accidents en els transports de mercaderies perilloses per carretera, perquè, en cada cas i segons correspongui, s'adoptin les mesures de prevenció o protecció que resultin més adequades. Per a això es compta amb el que disposa en les fitxes d'intervenció dels serveis operatius en situacions d'emergència provocades per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera, aprovades per l'Ordre del ministre de l'Interior, de 2 de juny de 1997.

c) Forma de comunicació: la comunicació, en cas d'accident, s'efectuarà pel mitja més ràpid possible i haurà d'incloure els següents aspectes:

1. Localització del succés.

2. Estat del vehicle implicat i característiques del succés.

3. Dades sobre les mercaderies perilloses transportades.

4. Existència de víctimes.

5. Condicions meteorològiques i altres circumstàncies que es considerin d'interès per a valorar els possibles efectes del succés sobre la seguretat de les persones, dels béns o del medi ambient i les possibilitats d'intervenció preventiva.

Article 17
En funció de les necessitats d'intervenció derivades de les característiques de l'accident i de les seves conseqüències ja produïdes o previsibles, les autoritats competents aplicaran les mesures previstes en els plans especials de protecció civil davant el risc d'accidents en els transports de mercaderies perilloses per carretera.

Els plans esmentats seran elaborats d'acord amb el que estableix la Directriu bàsica de planificació de protecció civil davant el risc d'accidents en els transports de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril, aprovada mitjançant el Reial decret 387/1996, d'1 de març.

Article 18
Per part del Ministeri de l'Interior o pels òrgans competents de les comunitats autònomes, en cada cas, així com per aquelles entitats que representen sectors professionals interessats (expedidors, transportistes, etc.), i amb la finalitat de col·laborar en les actuacions en cas d'accident, se fomentaran acords o pactes d'ajuda mútua entre les mateixes empreses dels sectors professionals, i acords o convenis de col·laboració de les esmentades empreses amb les autoritats competents en aquestes circumstàncies. D'aquests, es donarà informació a la Comissió Nacional de Protecció Civil, a la Comissió per a la Coordinació del Transport de Mercaderies Perilloses.

Article 19
De les actuacions que realitzin les forces i els cossos de seguretat o les òrgans competents en matèria de transports, com a conseqüència d'accidents o avaries de vehicles de mercaderies perilloses, on s'hagin produït fuites, abocament o deformacions de cisternes o pèrdua de la càrrega, es remetrà un informe a la Comissió de Coordinació del Transport de Mercaderies Perilloses, i es pot proposar, a la vegada, a l'òrgan competent en matèria d'indústria, la inspecció excepcional de la cisterna o del vehicle, després reparar-lo.

Operacions de càrrega i descàrrega

SECCIÓ 1a NORMES GENERALS

Article 21
La carta de port, amb les dades exigides, així com les instruccions escrites per al conductor, s'hauran de lliurar a aquest abans d'iniciar-se el transport.

El conductor s'instruirà sobre les particularitats de la matèria que ha de transportar llegint detingudament les instruccions escrites que se li hagin lliurat i recaptant de l'expedidor, carregador o intermediari els aclariments que necessiti

Article 23
El personal que realitzi la càrrega o la descàrrega, d'acord amb les normes establertes en aquest reial decret, haurà de conèixer, amb la responsabilitat del carregador-descarregador, els següents extrems:

a) Les característiques de perillositat de la mercaderia.

b) El funcionament de les instal·lacions.

c) Els sistemes de seguretat i contra incendis, que hauran d'estar qualificats per al seu ús.

c) Els equips de protecció personal requerits en la instal·lació i la seva utilització.

Així mateix, haurà de mantenir el personal aliè a les operacions de càrrega i descàrrega apartat del lloc on es realitzen i impedir qualsevol treball incompatible amb la seguretat de l'operació en les immediacions.

En tot cas, s'haurà de tenir en compte que el vehicle ha d'estar immobilitzat durant la càrrega i la descàrrega.

En tot cas, el carregador-descarregador es responsabilitzarà del compliment de totes les obligacions establertes en aquest reial decret relatives a la càrrega i la descàrrega del vehicle i a les operacions necessàries per fer-les, amb l'única excepció de la descàrrega domiciliària a particulars de combustibles per a usos domèstics, de la qual (si no és que hi hagi un pacte en contra) es responsabilitza el transportista.

NORMES ESPECIALS EN EL CAS DE CISTERNES I CONTENIDORS CISTERNES

Article 26
Per a la càrrega i la descàrrega de cisternes i contenidors cisternes que transportin mercaderies perilloses per carretera, s'hauran de complir les normes següents:

a) En les instal·lacions de càrrega a granel d'aquelles matèries per a les quals l'ADR estableix un límit superior per al grau d'ompliment, serà exigible que disposi d'un dispositiu de control de la quantitat màxima admissible de tipus òptic i/o acústic que garanteixi les condicions de seguretat a raó del producte que es transporta.

Article 29
El carregador-descarregador realitzarà les operacions de càrrega i descàrrega seguint estrictament les instruccions de l'ADR i, si escau, les específiques donades per l'expedidor, tenint en compte, en tot cas, el següent:

1. Quan la naturalesa de la matèria ho requereixi, es derivarà a terra la massa metàl·lica de la cisterna.

2. S'evitaran desbordaments o emanacions perilloses.

3. Es vigilaran les tensions mecàniques de les connexions en anar descendint o pujant la cisterna.

4. No s'emetran a l'atmosfera concentracions de matèries superiors a les admeses per la legislació corresponent.

5. Cada planta tindrà unes instruccions específiques respecte a altres condicions de l'operació de cada mercaderia que es carrega o descarrega quan siguin distintes a les normes generals.

6. El vehicle haurà d'estar immobilitzat i amb el motor aturat durant tota l'operació de càrrega o descàrrega, excepte quan el seu funcionament sigui necessari per realitzar aquestes operacions. El carregador comprovarà, amb suficient garantia, el pes o volum carregats i el grau d'ompliment.

Etiquetes de
mercaderies perilloses
Codi IMDG
Perillós. En mullar-se emet gasos inflamables
Substàcia oxidant
Peròxid orgànic
Explosiu
Explosiu
Verí
Perjudicial. No estibar amb aliments
Radioactiu. Categoria 1. Blanca
Gas comprimit. No inflamable
Radioactiu. Categoria 2.
Radioactiu. Categoria 3.
Corrosiu.
Líquid inflamable.
Sòlid inflamable.
Combustió instantània.


CLASSE 1

1a: Matèries i objectes explosius.
Pólvora, trilita, dinamita...

1b: Objectes carregats amb matèries explosives.
Metxes, pistons, espoletes...

1c: Inflamadors, i similars.
Bengales, metxes, mixtos...

Sensibles a: calor, cops, fregaments, explosió de tota la massa, etc.
Perill de: Projecció, incendi, etc.

CLASSE 2

Comprimits: metà, oxigen...
Liquats: clor, butà, NH3...
Dissolts: NH3 en aigua, acetilè...
Criogènics: N2, argó, aire...
Perills: recipients a pressió, incendi si són inflamables, a vegades tòxics o corrosius, possibilitat de BLEVES

CLASSES 3 i 4

3 - Líquids inflamables: gasolina..
4.1 - Sòlids inflamables: naftalina...
4.2 - Inflamació espontània: fòsfor
4.3 - Amb H2O fan gasos inflamables: Na, K

Perills: inflamables, a vegades explosió, a vegades corrosió o tòxics.

CLASSE 5

5.1 - Comburents o oxidants.
Perclorats, nitrats, clorats...

5.2 - Peròxids orgànics.
Peròxid de butil, de benzol...
Substàncies riques en O2.
Perills: ajuden a la combustió, encara que no prenen. Els peròxids són molt perillosos.

CLASSE 6

6.1 - Tòxiques: cianur, arsènic...
6.2 - Infeccioses o repugnants
Retalls de pell, ossos...
Pols, gasos, líquids, vapors, ingestió, inhalació, absorció, cutània.

CLASSE 7

Radioactius: urani, tori, etc.
Isòtops radioactius, combustibles nuclears, material fusionable, radioactivitat, contaminació de l'ambient.

CLASE 8

Àcids, basses, orgànics, etc.
Ac. sulfúric, hidròxid sòdic i potàssic, hidracines, etc.
Perills: contaminació de l'ambient, corrosivitat, etc.

PLAFÓ TARONJA

Col·locat en la unitat de transport, serveix per identificar la naturalesa de la matèria i el perill que presenta. Ha de ser de color taronja i reflector. Les dimensions són de 30 x 40 cm, encara també s'usen de 40 x 40 cm. Segons el producte a transportar, han de dur uns números negres identificadors; el significat es descriu a continuació:


Número d'identificació de perill

Número d'identificació de la matèria


En els vehicles caixa que porten embalums amb mercaderies perilloses i en cisternes amb capacitat inferior a 3.000 litres, no és obligatòria la presència d'aquests números en el plafó.

El número d'identificació de perill es compon de dues o tres xifres. En general, les xifres indiquen els perills següents:

- Emanació de gas resultant de pressió o d'una reacció química.
- Líquids (vapors) i gasos inflamables.
- Sòlids inflamables.
- Matèria comburent (afavoreix els incendis).
- Toxicitat.
- Radioactivitat.
- Corrosiu.
- Perill de reacció violenta espontània.
- Quan el perill d'una matèria pot ser identificat suficientment amb una sola xifra, aquesta es completarà amb un zero en segona posició.

XIFRES REPETIDES INDIQUEN UNA INTENSIFICACIÓ DEL PERILL

Les combinacions de xifres següents tindran, en canvi, una significació especial:

22  Gas refrigerant
X323 Líquid inflamable que reacciona perillosament amb l'aigua, emetent gasos inflamables
X333  Líquid espontàniament inflamable, reacciona perillosament amb l'aigua
X423 Sòlid inflamable, reacciona perillosament amb l'aigua, desprèn gasos inflamables
44 Sòlid inflamable que, a una temperatura elevada, es troba en estat fus
539 Peròxid orgànic inflamable
90 Matèries perilloses diverses


LA LLETRA X DAVANT DEL NÚMERO INDICA PROHIBICIÓ ABSOLUTA DE TIRAR AIGUA SOBRE EL PRODUCTE

NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ DE LA MATÈRIA

Número de quatre xifres assignades oficialment pel Comitè d'Experts de les Nacions Unides i recollit en els reglaments sobre el transport de mercaderies perilloses per carretera nacional (TPC) i internacional (ADR).

SUBSTÀNCIES COMBURENTS. Peròxids orgànics.

DEFINICIÓ

Són substàncies molt riques en oxigen, que puguin actuar com a suport de la combustió, i intensificar així la importància d'un possible incendi.

La major part de les substàncies oxidants es pot englobar en els peròxids i els composts que acaben en -ATO e -ITO.

La propietat que totes les substàncies d'aquesta classe tenen en comú és la de cedir oxigen quan un incendi els afecta, augmentant d'aquesta manera la violència d'aquest. Algunes de les substàncies d'aquesta classe, segons la quantitat i la naturalesa de les impureses combustibles que contengui, són sensibles a l'impacte, al fregament o a un augment de temperatura. També, certs àcids forts oxidants (per exemple, àcid sulfúric o nítric), en contacte amb matèries orgàniques, poden causar combustions i provocar així, sense que se necessiti cap flama o espira, incendis.

CARACTERÍSTIQUES DE PERILLOSITAT

Com s'ha mencionat anteriorment, són substàncies molt riques en oxigen, que el poden alliberar i incrementar així l'incendi violentament; essent aquesta la seva característica de perillositat.

Hauria de quedar clar que encara que s'apliqui foc a un producte comburent o oxidant pròpiament dits, aquests no prenen, però si existeixen properes a ells altres substàncies que puguin prendre (llenya, paper, alcohol, etc) augmentarà extraordinàriament la possibilitat i la violència del foc.

Per altre part, l'altra classe de comburents, o sia els peròxids orgànics, a més de la característica de comburent, és a dir, de disposar d'oxigen en la seva estructura molecular i aportar-lo en un incendi, aporta també el combustible (material orgànic del qual també està compost), fet que els fa molt perillosos.

Exemples de substàncies comburents: perclorats, clorats, clorits sòdics i potàssic, nitrat sòdic, herbicides constituïts per mescles de clorat sòdic i potàssics o calci amb un clorur higroscòpic (clorur càlcic), peròxid d'hidrogen, nitrats orgànics i inorgànics, abonaments nitrats, permanganats, àcid cròmic, etc.

Entre les característiques de perillositat destaquen:

- Reaccionen violentament con les substàncies combustibles amb gran producció de calor. Perill d'incendi i d'explosió.

- Els materials combustibles (per exemple roba) posada en contacte amb les substàncies (pols) s'inflamen fàcilment i prenen amb violència.

- Reacciona amb els àcids (per exemple el de les bateries) i produeixen gasos tòxics amb perill d'incendi i explosió.

- Es descomponen en prendre i formen gasos tòxics. Els símptomes d'intoxicació es poden presentar també després de diverses hores. Produeixen greus danys als ulls, a la pell i a les vies respiratòries. La seva ingestió es tòxica.

La descomposició iniciada per un incendi pot escampar-se a tota la massa, a pesar que es refrigeri. Perill d'explosió.

INTERVENCIÓ EN ACCIDENTS AMB MATÈRIES PERILLOSES

EQUIPS DE PROTECCIÓ

- Uniformes d'intervenció o de treball, fora de la zona de danys.

Equips de protecció química en les intervencions, sense incendi, en la zona de danys.
Equips antifoc en les intervencions, amb incendi, en la zona de danys.
- Aparells de respiració autònoma.

Explosímetre i aparell de detecció de gasos.
MESURES A ADOPTAR

- Identificar el risc i determinar l'àrea de risc.

- Seleccionar l'equip de protecció adequat per a l'incident.

- Salvar vides. Evacuar l'àrea de risc.

- L'explosió pot ser imminent si la substància està exposada al foc.

- Aïllar la substància no afectada o refrigerar, si existeix risc d'exposició al foc.

- Senyalitzar, tallar la via i desviar el trànsit.

- Distància d'aproximació de seguretat: 50-60 m.

- Quedar en el costat des d'on bufa el vent.

- Mantenir allunyades les fonts d'ignició, aturar els motors i prohibir fumar.

- Utilitzar aparells d'il·luminació, elèctrics i eines antideflagrants.

- Avisar a totes les persones. Perill d'autoinflamació!

- Evacuar la zona de danys i la zona habitada en cas necessari, segons la situació (en el cas de líquid, evacuar també els soterranis, les fosses i els pous).

- Taponar els desaigües, soterranis, pous, les canalitzacions, etc que es trobin en la zona de danys. No confinar hermèticament el producte. Perill d'explosió!

- Contenir el producte no contaminat en els seus envasos originals, protegit del sol i de fonts de calor.

INCIDENTS SENSE INCENDI

- Organitzar fora de la zona de danys un sistema de lluita contra el foc a base d'aigua.

- Quan la substància sigui líquida: el producte no ha d'arribar als desaigües, a les canalitzacions ni als conductes d'aigua. Obturar o tancar bé les fuites utilitzant protecció química. No recollir el producte vessat; retenir-lo utilitzant l'adequat absorbent sec (no s'ha d'usar serradís ni altres matèries combustibles), treballar amb precaució. Perill d'autoinflamació!.

- És absolutament indispensable la presència d'un expert (preferentment químic).

INCIDENTS AMB INCENDI

- Un incendi que es declari en una remesa de peròxids orgànics o en les seves rodalies pot provocar una explosió. Si és possible, els embalums que continguin peròxids orgànics seran allunyats del lloc de l'incendi.

- Utilitzar aigua polvoritzada.

- Actuar des d'un lloc protegit o des d'una posició segura. (Mantenir una distància mínima de 15 m).

- Preveure possibilitat de reignició.

Després de l'extinció, s'ha de procedir de la mateixa manera que en cas d'incident sense incendi.


Sergent Policia Local, c.p. núm. 3