Història de la Policia local

Dades històriques sobre els cossos de serenos i de policia:
Una tria del segle XIX


Gràcies a la contribució erudita del senyor Antoni Picó i Vivó, podem oferir a continuació una tria selectiva de notícies corresponents al segle XIX relacionades amb els cossos de serenos i de la policia local de Ciutadella. Ambdós col·lectius, és clar, han de ser entesos avui com els antecedents, en clau històrica, de l’actual Policia Local de Ciutadella.

Sessió del 27 de gener de 1862
«Seguidament l'Ajuntament va acordar anomenar i va nomenar Juan Salord i Rotger d’aquest veïnat guarda municipal de policia urbana i rural d’aquesta ciutat i el seu terme, sense sou, i a Pedro Mercadal i Seguí, guarda de passejos i encarregat de la policia urbana d’aquesta ciutat i el seu terme amb el sou anual de 1.500 reals de velló anuals, i que s’expedissin els corresponents títols».

Sessió del 18 d’agost de 1862
«Seguidament va ser acordat per l'Ajuntament que es col·loquessin quatre fanals al passeig del Born i que s’encenguessin a les nits dels diumenges i festes que concorregués la música, la despesa de la qual es satisfés del capítol d’imprevists». El 6 de juny de 1865 se’n col·locaren quatre més, de fanals públics, per a la plaça des Born.

Sessió del 3 d’agost de 1863
«Havent estat satisfactòria la prova que, per espai d’algunes setmanes, s’ha fet dels 4 fanals al passeig del Born, que es van manar portar de Barcelona de la fàbrica dels SS. Canals i Sanjol, va acordar l'Ajuntament que s’encarreguessin als mateixos, 64 d’aquests fanals que es necessiten per a l’enllumenat de la població, procurant-ne la rebaixa en el preu, que amb consoles de ferro colat ho fixen en 8 duros cadascun, i al mateix temps que se’ls imposi la condició que l'import total es satisfarà en dos terminis i meitats, la primera en rebre els fanals i la segona, en el mes de novembre de 1864».

Sessió del 14 de desembre de 1863
«El Sr. Alcalde va manifestar a l'Ajuntament que el dia 12 del mateix s’havien rebut de Barcelona els 66 fanals que es tenien encarregats per a l’enllumenat públic d’aquesta població, així com també el petroli, tubs i altres estris que pertanyen a aquests fanals, per la qual cosa l'Ajuntament va acordar que aquests fanals anessin col·locats als llocs i paratges designats a aquest efecte, i que el 1r de gener proper s’encenguessin per vegada primera, continuant l’enllumenat tots els dies que no fes lluna. Sent indispensable encarregar a persones intel·ligents encendre i cuidar aquests fanals, els salaris dels quals implicarien una despesa de consideració, i atesos els avantatges que han d'experimentar aquests habitants de la institució de serenos, els quals, de pas tindran al seu càrrec els fanals, essent insignificant el gravamen que causessin als fons municipals, a causa de la consideració al producte de les qüestions que servirà per pagar dels sous que se'ls assenyali, l'Ajuntament acordà la creació de serenos i el nomenament de dos d'ells fins a veure el resultat de les qüestions. Proposats pel Sr. President alguns subjectes per a l’acompliment de tal càrrec, va ser acordat per l'Ajuntament anomenar i va nomenar serenos Antonio Mayans i Florit i Rafael Marquès i Gener. Sent igualment indispensable tenir els citats serenos un coneixement exacte de les obligacions que els pertoquen, l'Ajuntament va acordar que se subjectessin a la següent instrucció» [A l’acta, segueixen 20 articles d’instruccions].

Sessió del 4 de gener de 1864
«Atès el bon efecte que han produït els 70 fanals destinats a l'enllumenat públic d'aquesta població, que van començar a encendre's el dia 1r del mateix, millora celebrada per tot el veïnat, no manco que la institució dels serenos, l'Ajuntament va acordar que anessin encesos totes les nits, després de cada pleniluni, començant el dia que assenyali el Sr. Alcalde, assenyalant-se per màxim de les enceses 18 dies en cada mes, havent de cremar els fanals des del toc de l'oració fins a les onze i mitja de la nit. Havent-se acreditat l'experiència de no ser suficients els dos serenos nomenats per encendre i apagar i cuidar dels fanals, l'Ajuntament va acordar que en la propera sessió, en el dia en el qual se sabria el resultat de les qüestions, es procediria al nomenament dels altres serenos necessaris a aquest efecte, sense menysprear l’atenció a les necessitats del veïnat».

Sessió del l’11 de gener de 1864
«L’aportació feta pels veïns va pujar a 173 reals de velló. Van acordar nomenar-ne dos més amb el sou de 200 reals de velló mensuals. I es van nomenar Jaume Gaumés i Goñalons, i Juan Alzina i Mesquida.

Sessió del 15 de febrer de 1864
«Examinats els comptes del valor de la meitat dels fanals per a l'enllumenat públic i petroli, nolis, etc., important 9.287 reals de velló, una altra del mestre paleta José Juaneda dels jornals i materials emprats en la col·locació d’aquests fanals que pujava 565’44 reals de velló».

Sessió del 24 de juliol de 1865
«Havent de ser proveïts de pistoles els serenos a causa d'haver d'abandonar els xuixos (chuzos) durant l'operació d'apagar els fanals de l'enllumenat públic, que verifiquen proveïts d'una escala, quedant amb tal motiu desarmats i sense poder fer-se obeir, l'Ajuntament va acordar sol·licitar del Sr. Sotsgovernador la competent autorització per a aquest armament».

Sessió del 18 de setembre de 1865
«Examinat per l'Ajuntament un compte presentat per Francisco Piris de la despesa de 8 pistoles que es van encarregar a Barcelona per als serenos d'aquesta ciutat, essent un import de 207 reals de velló».

Sessió del 30 de novembre de 1868
«Es confirma el nomenament que en un dia va fer la Junta de Govern d'aquesta ciutat en les persones del senyor Antonio Triay i Maurant i el senyor Guillermo Moll per cuidar-se de l'allistament i armament de la força ciutadana de voluntaris de la llibertat, confirma igualment el nomenament del cap d'aquesta força, que l'esmentada junta va fer en favor del senyor Salvador Gutiérrez».

Sessió de l’11 d’octubre de 1869
«Igualment va ser acordat per l'Ajuntament que es construïssin 4 cananes (cananas) per als serenos que no en tenien i que els era d'absoluta necessitat, comissionant el senyor Salvador Gutiérrez per dirigir aquesta construcció».

Sessió del 28 d’agost de 1871
Per vacant d’una plaça de sereno, «va ser nomenat Rafael Gomis i Manrés».
L’any 1894, els serenos cobraven 120 pessetes anuals.

Sessió 27 del juliol de 1873
Aquest dia va presentar la dimissió el caporal de serenos Rafael Marquès.

Sessió del 10 d’agost de 1873
«Donada lectura a les instàncies presentades per Gaspar Gorrías, Antonio Mayans i Florit, Ramón Menéndez López i Juan Alzina i Mesquida, sol·licitant una de les places de sereno d'aquesta ciutat vacant, va ser acordat en votació nominal per nou vots contra un que va obtenir Mayans, conferir Ramón Menéndez López aquesta citada plaça de sereno».
«Havent fet observar el Sr. Alcalde que en el seu concepte no desenvolupaven complidament la seva tasca els serenos Jaime Gaumés i Rafael Gornés, l'Ajuntament va acordar en votació nominal per 9 vots, les seves destitucions».

Sessió de 9 de setembre de 1895
«El Sr. Alcalde va manifestar a l'Ajuntament que, tal com es trobava constituïda la Policia Municipal, segons ha pogut observar durant el temps de la seva alcaldia [era en Francesc J. De Despujol i de Chaves, maig de 1895 a 1898], el servei és deficient i molt defectuós, creient necessari l'augment d'un vigilant de Policia, i en virtut d'açò proposa l'organització en la següent manera: un inspector en cap de policia, un policia municipal i dos agutzils policies municipals, un dels quals especial per a l'alcaldia, i l'altre amb l'obligació de servir de porter del Jutjat Municipal. Oberta la discussió sobre aquesta proposició i després de diverses observacions fetes per part d'alguns dels senyors regidors, va ser aprovada per unanimitat. La policia nocturna es compondrà d'un cap i de tres serenos, depenent tots del cap de Policia, el qual rebrà les ordres de l'Alcaldia»


FotoHistoria
Cos de Policia Municipal de Ciutadella, 8 de sesembre de 1947


FotoHistoria_pl2
Acte de reconeixement de les Policies Municipals de Menorca a la de Ciutadella. Dia 1 de maig de 1961

1862-2012 Recerca Històrica i evolució de la Policia Local.

Galeria d'imatges