QUÈ CAL FER EN CAS DE ACCIDENT DE TRÀNSIT?

Quan vostè es trobi amb un accident de trànsit, haurà de tenir molt presents les següents recomanacions:

Què ha de fer immediatament:

En primer lloc, hauria d'evitar l'empitjorament d'aquest. Per a això haurà de senyalitzar convenientment el lloc de l'accident, no circular per la via on pugui ser atropellat per un altre vehicle i fer ús de l'armilla reflectora, i connectar les llums d'avaria.

En el cas que l'accidenta hagi ocorregut a la nit, fer-se veure el màxim possible, (encenent totes les llums del seu vehicle i intermitents); fer ús de l'armilla reflectora per ser vist pels altres usuaris de la via, i des de el més lluny possible.

Comunicar ràpidament l'accident al Centre d'emergències 112 o a les Forces i Cossos de Seguretat, ja que si necessita ajuda serà coordinada més eficaçment, i si no ha passat avís, es trobarà impotent.

En cas de foc:

Si existeix foc, l'haurà d'extingir amb els mitjans disponibles o requerir el servei de bombers al telèfon 971 38 08 09 o al Centre d'emergències 112. En cas que l'incendi no s'hagi produït, se n'evitarà tota possibilitat llevant les claus del contacte. S'evitarà fumar, encendre llumins, encenedors, cigarretes, etc.. a les proximitats d'aquest.

On passam avís:

Es passarà avís del fet al Centre d'emergències 112 i a les forces i als cossos de seguretat pertinents. Si es tracta d'accident en població, es passarà avís al telèfons 092 de la Policia Local o a l'112 del Centre d'emergències; i, si es produeix en carretera, també es pot avisar al 062 de la Guàrdia Civil.

Què fer en cas de ferits:

Es procurarà moure la víctima el menys possible, evitar estirar-la, i abrigar-la mentre espera l'arribada dels serveis corresponents.

Ha presenciat l'accident:

En cas de presenciar-lo, esperi l'arribada dels policies i els faci saber què ha vist. El seu testimoni pot esser molt important.


INFORMACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE RECLAMACIÓ PER ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Si ha patit vostè o alguna persona pròxima un accident de trànsit, li suggerim que posi atenció a les següents recomanacions:

1r) Per regla general, sols es podrà obrir la investigació judicial en el cas que s'hagin produït LESIONS i l'accidentat mateix denunciï el fet.

2n) Aquesta denúncia es presentarà necessàriament abans que hagin passat SIS MESOS des del dia de l'accident. L'informam que l'atestat de la Policia, la Guàrdia Civil o l'informe d'assistència sanitària no substitueixen la denúncia que necessàriament s'ha de formular.

Les companyies d'assegurances solen prestar assessorament tècnic i legal als seus assegurats per a la redacció de la denúncia.

3r) Si l'accidentat es troba impossibilitat per firmar la denúncia, qualsevol familiar o amic podrà formular-la, fent constar expressament aquesta circumstància. En cas de mort, formularan la denúncia els hereus.

4t) Ha de saber que pot resultar-li convenient arribar a un acord entre les companyies d'assegurances que estalviaria el judici. En cas contrari, el jutjat li assignaria una quantitat per dia de baixa, i aquests seran els dies que hagi tardat a curar-se, segons l'informe del metge forense, normalment.

Per conèixer les indemnitzacions derivades de l'accident, pervistes en la Llei 30/95, de 8 de novembre, d'ordenació i supervisió de les assegurances privades, vostè podrà consultar a l'oficina d'ajuda a la víctima del delicte.

5è) Si en el seu accident no hi ha lesions, sinó només danys i desperfectes en el vehicle, haurà d'interposar una demanda civil, i assessorar-se per un advocat.

 
RECLAMACIÓ PER VIA PENAL
TEMPS
MÀXIM  DE PRESENTACIÓ
PRESENTACIÓ 
DE LA DENÚNCIA
CONDICIONS INDISPENSABLES
6 mesos
  • POLICIA LOCAL
  • POLICIA NACIONAL
  • GUÀRDIA CIVIL
  • JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA
     

A) Lesions que necessitin tractament mèdic o quirúrgic i no únicament una primera assistència facultativa.(1)
 

B) Danys materials que superin la cobertura de l'assegurança obligatòria. (2)
 

RECLAMACIÓ PER VIA CIVIL
TEMPS 
MÀXIM DE LA PRESENTACIÓ
PRESENTACIÓ 
DE LA DENÚNCIA
CONDICIONS INDISPENSABLES
 
1 any
  • JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA
Manca d'acord entre les parts implicades en l'accident. Necessitarà contactar amb la seva companyia d'assegurança. (Assistència legal)


NOTA IMPORTANT

Una volta passa el temps màxim de presentació d'acord amb les lleis, no és possible iniciar el procés a través de denúncia o demanda.

La presència i actuació de la Policia Local en el lloc de l'accident no implica l'inici de cap procés. Per iniciar el procés penal o civil és IMPRESCINDIBLE la denúncia o demanda de qualsevol de les parts implicades o dels seus representants legals.

(1) En cas de ferides lleus, quan es realitzi la denúncia haurà de presentar un justificant facultatiu que indiqui el tractament rebut.

(2) Per practicar una denúncia per aquest concepte, haurà de presentar un pressupost de danys. Si hi ha més d'un vehicle implicat, es pot presentar denúncia amb la suma del danys produïts.