QUÈ CAL FER EN CAS DE RETIRADA DE VEHICLE?

Per infracció a l'ordenança de circulació:

Quan es produeixi la retirada d'un vehicle per infracció de trànsit, aquest serà traslladat al dipòsit de vehicles de la Policia, situat al carrer Bijuters número 34 de Ciutadella, on quedarà dipositat fins que sigui abonada la corresponent taxa fiscal.

Per pagar la corresponent taxa, s'haurà d'adreçar a les dependències de la Policia Local, on se li lliurarà un justificant de pagament i, posteriorment, haurà d'anar a recollir el seu vehicle del dipòsit.

 
Quota tributària (art. 8 OM) TARIFA KM
Retirada de vehicles o altres objectes de la via pública:
1. Camions, autobusos, furgonetes o altres vehicles pesats. 109,65€ 1,04€
2. Turismes i motocicletes de gran cilindrada. 48,74€ 1,04€
3. Resta de motocicletes, ciclomotors, bicicletes... 12,19€ 1,04€
Permanència o custòdia en el dipòsit municipal o lloc habitual:
1. Camions, autobusos, furgonetes o altres vehicles pesats. 4,87€  
2. Turismes. 3,66€  
3. Motocicletes, ciclomotors, bicicletes, etc. 1,22€  
4. Objectes. 2,44€  
Utilització d'aparells immobilitzadors de vehicles:
1. Per unitat de servei. 36,55€  


Per accident de trànsit:

Quan es produeixi un accident de trànsit i sigui necessària la retirada del vehicle, el servei municipal consisteix a desplaçar els vehicles del mig de la via pública a fi de deixar el pas lliure a la circulació per als altres vehicles. Els retira de la via pública, i queden a disposició del titular. I si volgués que se l'apropés a qualque taller mecànic o garatge, hauria de ser un servei particular.

Per renúncia a favor municipal (sols ciclomotors):

Si vostè és propietari d'un vehicle que ha donat de baixa i vol que sigui retirat de la via pública, haurà d'adreçar-se a les dependències de la Policia Local, on haurà de signar una renúncia a favor municipal del vehicle amb declaració jurada - o emplenar i entregar a les dependències de la Policia Local el full degudament imprès del següent enllaç - . Posteriorment, es procedirà a la retirada del vehicle gratuïtament a un dipòsit de vehicles, per a desballestar-lo.

Per abandonament:

Es presumirà racionalment l'abandonament en els següents casos:

a) Quan passin més de dos mesos des que el vehicle va ser dipositat, posteriorment a la seva retirada de la via pública per l'autoritat competent.

b) Quan estigui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans o li faltin les plaques de matriculació.

En aquest cas, tindrà el tractament de residu sòlid urbà d'acord amb la normativa ambiental corresponent.

En el supòsit contemplat en el apartat a), i en aquells vehicles que, encara que presentin signes d’abandonament, mantenint la placa de matriculació o disposin de qualque signe o marca visible que permeti la identificació del seu titular, es requerirà aquest, una vegada transcorreguts els corresponents terminis, perquè en el termini de quinze dies retiri el vehicle del dipòsit, amb l’advertència que, en cas contrari, es procedirà a tractar-lo com a residu sòlid urbà.

Recomanar als afectats que sempre s'ha de tenir en compte que, abans de la retirada de qualque vehicle, s’han d'esgotar els terminis estipulats, cosa que pot portar uns mesos de tràmit des que passen avís a la Policia Local.

Per obres, serveis o actes públics:

Si, per motius de necessitat d'obres urgents, servei especial o actes esportius, culturals, religiosos o festa popular, s'hagués de desallotjar qualque via pública de vehicles, aquests seran desplaçats a una zona no afectada, al més a prop possible d’on estaven en primer lloc. Aquest desplaçament es farà a càrrec de l'Ajuntament sense cost del servei de grua.