Ban d'Alcaldia.

Utilització de petards

Escut


D’acord amb l’article 84 de l’LRBRL i en virtut del que disposa l’article1.1 de l’RSCL, l’Ajuntament prohibeix la utilització de petards en la via pública. Això no obstant, pels articles esmentats anteriorment i en virtut del que disposa l’article 8 de l’RSCL, se’n podrà autoritzar la utilització als majors d’edat que ho sol·licitin, i n’indiquin el lloc i l’hora. En cas que no es contestàs la petició, s’hauria d’entendre com a denegada per silenci negatiu, d’acord amb el previst a l’article 9.1 b) de l’RSCL.

Ciutadella de Menorca, 10 de febrer de 1998

L'alcaldessa
Assumpta Vinent Barceló