Ban d'Alcalcia.

Venda ambulant

Escut


Atès que, a causa de la gran afluència de turistes que durant la temporada d’estiu visiten Ciutadella, els carrers de la ciutat i les urbanitzacions es troben plens de vianants, fet que provoca aglomeracions per la quantitat de gent i molèsties al veïnat;

Atès que aquesta situació s’ha vist darrerament especialment agreujada per la proliferació en la via pública de venedors, músics, funàmbuls diversos, que, amb les seves activitats ambulants que exerceixen sense les preceptives autoritzacions municipals, provoquen un colapse circulatori de vianants pels esmentats carrers de la nostra ciutat i impedeixen la tranquil·litat dels seus residents;

Vist que aquesta situació requereix una actuació municipal urgent per restablir la fluïdesa del trànsit peatonal i la convivència pacífica dels veïns, l’Alcaldia, en l’exercici de les potestats que li atribueix la legislació de règim local i l’Ordenança municipal de convivència ciutadana i via pública (BOIB 131 de 26/10/2000);

DISPÒS:

PRIMER. Prohibir totes les activitats de venda i d'actuació ambulants, incloses les activitats de fer tatuatges, trenes i similars; de música i de funambulisme que es desenvolupin als carrers del terme municipal i que no comptin amb llicència o autorització municipal prèvies.

SEGON. Només es podran desenvolupar a la via pública les activitats que estiguin prèviament autoritzades per l’Ajuntament segons l’Ordenança municipal de convivència ciutadana i via pública.

TERCER. Per part de la Policia Local i dels Serveis Municipals, es procedirà, sense requeriment previ, a la retirada immediata de la via pública dels elements de l’activitat no autoritzada, que seran dipositats a les dependències municipals.

QUART. Per a la recuperació dels elements retirats de la via pública serà necessari el previ abonament de 100 euros en concepte d’execució subsidiària de la retirada i, a més, el previ aval en efectiu o document suficient de l’import de la sanció administrativa que, mitjançant expedient, s’imposarà, que, de conformitat amb els articles 34 i 60 de l’Ordenança municipal de convivència ciutadana i via pública, pot ser de 150’25 a 450’76 euros.

Ciutadella 26 de juny de 2003

L’alcalde
Llorenç Brondo Jover