Servei de Protecció Civil


Ubicació
Policia Local de Ciutadella de Menorca
Carretera Me-1, km 43,700
07760 Ciutadella de Menorca

971 38 07 87  Fax. 971 48 12 12

 M030018@policiaciutadella.org

 Ubicació
Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil
C/ Mallorca amb el Passatge Sindicat
07760 Ciutadella de Menorca

 Dilluns, de 19 a 20 h.

647348310

 agrupaciopc@ajciutadella.org

Segons estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local en els articles 21.1, apartat J, 25.2, apartat C, i 26-1,apartat C, els ajuntaments i els batlles tenen atribuïdes competències en matèria de protecció civil, i se'ls faculta per a la realització d'activitats diverses per a la protecció de persones i béns en situacions d'emergència.

Així, en l'article 1 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil es recull, entre les funcions i les competències específiques: “La protecció civil, com a instrument de política de seguretat pública, és el servei públic que protegeix les persones i els béns, i garanteix una resposta adequada davant els diferents tipus d'emergències i catàstrofes originats per causes naturals o derivats per l'acció humana, ja siguin accidentals o intencionades.

Així mateix, en el Reial decret 1378/85, d'1 d'agost, sobre mesures provisionals per a les actuacions en situacions d'emergència, en els casosde greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública s'atribueixen competències als batles per a l'adopció de les actuacions que ajudin a evitar, a controlar i a reduir els danys causats per les situacions d'emergència en el seu terme municipal.

L'exercici d'aquestes competències ha de dur-se a terme a través del Pla d'emergència territorial de Menorca (Pla TERME), que estructura, coordina i organitza els mitjans i els recursos existents en aquesta localitat per a fer front als riscos previsibles, mitjançant la Junta Local de Protecció Civil.

El servei de Protecció Civil municipal està integrat per un funcionari que exerceix de coordinador i  i pels integrants de l'Agrupació local de voluntaris de Protecció Civil (ALVPC) de l'Ajuntament de Ciutadella. 

       AQUÍ per a accedir al Facebook de l' Agrupació de Voluntaris de Ciutadella.