Ban d'Alcaldia.

Targeta zona verda per a l'any 2020

Escut


Comunicar als titulars de les targetes verdes de resident que d'acord amb l'establert en el punt 3 de l'article 31 de l'Ordenança municipal sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària (BOIB núm. 23 de 17/02/2004), que regula el règim d'estacionament de residents (targetes i zona verda), les targetes que es troben en circulació deixaran de tenir vigència el dia 31 de desembre de 2019.

Els interessats en obtenir la targeta per a l'any 2020 hauran de sol·licitar-la a les oficines de l'Ajuntament, a partir del proper 1 de desembre de 2019, aportant els documents i complint els requisits que a l'esmentada Ordenança es determina i que és presentar l'oportuna instància en el Registre general de l'Ajuntament acompanyada d'una declaració responsable on es faci constar que es mantenen les condicions que motivaren la concessió de la targeta per a l'any 2019 o bé que es compleixen tots els requisits per a la seva concessió, segons el cas, i que es troba al corrent de pagament del darrer rebut de l'impost de vehicles de tracció mecànica i que no té pendent en via executiva multes de trànsit aprovades per resolució ferma de l'Ajuntament.

En el cas que s'hagin modificat les circumstàncies que motivaren la concessió de la targeta l'any 2019 (titular del vehicle, vehicle, etc.), s'haurà de presentar la documentació justificada dels canvis.

També es podrà sol·licitar l'obtenció d'aquesta targeta verda, a través de la Carpeta Ciutadana, i aquesta sol·licitud “en línia” serà totalment gratuïta.

Comunicar que, en virtut de l'acord adoptat en sessió plenària de data 08.09.11, la zona verda serà d'ús exclusiu dels residents del barri antic i no es podrà atorgar a cap altre col·lectiu (persones jurídiques, treballadors de comerços, etc...).

Una vegada fetes les degudes comprovacions s'expedirà la targeta per part del departament d'Organització i Seguretat Ciutadana d’aquest ajuntament, amb l'abonament previ del preu públic establert en la corresponent ordenança reguladora. L’Ajuntament es reserva el dret a exigir qualsevol altra prova documental o de realitzar d’ofici les comprovacions que consideri necessàries per contrastar la veracitat de les dades aportades per les persones interessades per a l’obtenció de la targeta.
 
L’Alcaldessa,

Joana Gomila Lluch

Ciutadella de Menorca, 12 de novembre de 2019

 Document en pdf.